4 Απρ 2016

10ο Μεταπτυχιακό του ΤΕΙ Καβάλας

Ένα ακόμη μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποκτά το ΤΕΙ Καβάλας, αφού η σχετική απόφαση του προέδρου του ιδρύματος Νάσου Μητρόπουλου δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Πρόκειται για διατμηματικό πρόγραμμα πτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διδακτική Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών».


Μέχρι τώρα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας, ήταν εννιά, εκ των οποίων έξι στην πόλη της Καβάλας, τρία στην πόλη της Δράμας, όπου λειτουργεί παράρτημα του ΤΕΙ. Όπως διαβάζουμε στην απόφαση του Ν. Μητρόπουλου, σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αλλά και σε αποφοίτους πανεπιστημίων, που ασχολούνται ή πρόκειται ν΄ ασχοληθούν με την εκπαίδευση. 

Ειδικότερος στόχος η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων, σχετικά με την ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων, στη διδακτική και την παιδαγωγική, την υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, την εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου, την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, στ΄ αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και την γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων ή λέρνινγκ ηλεκτρονικής δηλαδή μάθησης, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.

Όλα τα ανωτέρω διαβάζουμε στην απόφαση του κ. Μητρόπουλου, θα διδάσκονται με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών, ειδικά συνδυασμένων και προσαρμοσμένων στη διδακτική και παιδαγωγική, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Όλα τα μαθήματα θα είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικά με την διδακτική και παιδαγωγική γενικότερα όπως και από ενότητες σχετικές με τη συρραφή των μεταπτυχιακών διατριβών και ερευνητικών εργαστηρίων και φοιτητών. Στο μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι α) απόφοιτοι τμημάτων πανεπιστημίων, πολυτεχνείων και ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε ποσοστό 60%, β)απόφοιτοι όλων των μεταπτυχιακών του ΤΕΙ Καβάλας σε ποσοστό 40%.

Η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία ή πέντε εξάμηνα για την πλήρη ή μερική φοίτηση αντίστοιχα. Τα δύο ή τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα για την πλήρη ή μερική φοίτηση αντίστοιχα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το 3ο ή 5ο εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.


Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει ν΄ ακολουθήσουν είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και ανέρχεται σε δέκα. Κάθε μάθημα διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα. Σημειώνουμε ότι το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΙ Καβάλας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.