15 Οκτ 2013

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε οδούς πέριξ της χριστουγεννιάτικης αγοράς κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης

Σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμο Δράμας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και πέριξ του χώρου διεξαγωγής της και συγκεκριμένα στις οδούς Πατριάρχου Διονυσίου και Εθνικής Αμύνης, πρόκειται να χορηγηθούν για τις ανάγκες πραγματοποίησης της Υπαίθριας...


...Χριστουγεννιάτικης Αγοράς άδειες συμμετοχής άσκησης εμπορικής δραστηριότητας  στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Με την υπ’ αρίθμ. 666/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με την υπ’αριθμ. 19603/4-1-2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και την υπ’ αριθμ. 496/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη  με την υπ’ αριθμ. 15909/14-10-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα  είδη πώλησης καθώς  και ο αριθμός των αδειών συμμετοχής πέριξ της   Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας

Αναλυτικά αποφασίστηκαν τα εξής:


ΕΙΔΟΣ                              ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΑ                           2
POP CORN                         4
ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ               2
ΖΩΓΡΑΦΟΙ                          2
ΜΠΑΛΟΝΙΑ                         4


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απο τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει από 16 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Γραφείο Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ( 1ης Ιουλίου & Βερμίου γωνία - 1ος όροφος-γραφείο 112 / Τηλ.  Επικ. 2521350687 ), για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης  και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.                                                                                            
                                   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2323/1995 για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεν¬νιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.

Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπό¬ρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κα¬τόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσ/νίκης.δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) «σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας»

Οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού ή κοινο¬τικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος σύμφωνα με τους Ν.4045/1960(ΦΕΚ 47Α) & 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α), σχετικά με την κύρια δραστηριότητά του.
3.Πιστοποιητικό εγγραφής σε ασφαλιστικό φορέα
4.Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κ.λ.π. τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
5. Την άδεια υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης  που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

1.Προσθήκη κωδικού δραστηριότητας (μεταβολή ή επέκταση) στην αρχική έναρξη άσκησης επιτηδεύματος της  Δ.Ο.Υ. .
2.Προσθήκη του κωδικού στις αποδείξεις.
3.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
4.Αποδεικτικό καταβολής  Παράβολου  από τον Δήμο Δράμας
5.Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων & ποτών βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και πιστοποιητικό υγείας.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ