11 Δεκ 2014

Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δράμας: 1) Αγορά καπναποθήκης από τον Δήμο Δράμας, 2) Αποχώρηση από την διαπαραταξιακή της Ονειρούπολης, 3) Ψήφισμα για τον χρυσό

1) Αγορά καπναποθήκης από τον Δήμο Δράμας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 10/12/2014 με θέμα την απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής των οδών Ύδρας, Όθωνος και Π. Μελά, στο Ο.Τ. 83 της πόλης της Δράμας,


...κυριότητας φυσικών προσώπων, μέσω χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ  ο δημοτικός σύμβουλος της  παράταξης μας ανέφερε τα εξής


“Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Δράμας, μας ζητείται

1ον) να εκφράσουμε τη βούληση μας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την απευθείας αγορά της επονομαζόμενης καπναποθήκης Μιχαηλίδη, μέσω χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου.

Ανατρέχοντας στην νομοθεσία και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 191 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορά την αγορά ακινήτων , η απόφαση που πρέπει να λάβουμε πρέπει να αναφέρει «ότι το ακίνητο αυτό είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού σκοπού»…

Σας καταθέτω επίσης την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 122/2011 όπου αναφέρεται

 «Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την αγορά ιδιωτικών ακινήτων εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων διενεργείται κατά κανόνα δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και εκείνες του π.δ/τος 270/1981, ώστε να καθίσταται δυνατή η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών με την επιλογή του καταλληλότερου και συμφερότερου από οικονομική άποψη ακινήτου. Ότι κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η απευθείας (χωρίς διαγωνισμό) αγορά ακινήτου από Δήμο ή Κοινότητα, μετά από προηγούμενη έκδοση ειδικά αιτιολογημένης όμοιας απόφασης που προσδιορίζει τους λόγους, για τους οποίους το ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού ή κοινοτικού σκοπού για τον οποίο προορίζεται……

Ότι σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, είτε με δημοπρασία, είτε απευθείας, δεν αποκλείεται η προηγούμενη έρευνα της τοπικής αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κατάλληλων και πρόσφορων ακινήτων, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η τήρηση ορισμένης διαδικασίας, σε περίπτωση δε που κρίνονται κατάλληλα περισσότερα του ενός από αυτά, δεν αποκλείεται, περαιτέρω, κατά τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, η εκτίμηση της αξίας τους από τα εσωτερικά όργανα αυτού, η συγκριτική αξιολόγησή τους, τόσο από την άποψη της καταλληλότητας τους, όσο και από την άποψη της προκαλούμενης οικονομικής επιβάρυνσης του οικείου Ο.Τ.Α. σε περίπτωση αγορά τους.»


Σας ερωτώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Τηρήθηκαν οι ως άνω διαδικασίες?
Κατά εμάς όχι, το μόνο, σύμφωνα με την εισήγηση, που  ξέρουμε είναι ότι  «έγινε επαφή εντεταλμένου συμβούλου του δημάρχου με τους ιδιοκτήτες ακινήτου ενδιαφέροντος»

2ον) μας ζητείται να κάνουμε δεκτό το από 04/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων που προσδιορίζει το τίμημα της αγοράς του παραπάνω ακινήτου στο ποσό των 486.059,00€.
Όπως όμως βλέπουμε από την έκθεση εκτίμησης ακινήτου το μοναδικό μέλος της Επιτροπής που έχει τεχνικές και ειδικές γνώσεις μειοψήφησε αναφέροντας πως η αγορά είναι ασύμφορη για τον Δήμο μας.

Πιστεύουμε ότι το κόστος ανακατασκευής της καπναποθήκης θα πρέπει να εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, η εκ μέρους του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Σολάκη, προσπάθεια απαξίωσης των γνώσεων και της εμπειρίας ενός στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας αντί να ζητηθεί, για ένα τόσο σημαντικό θέμα, και η γνώμη της προϊσταμένης κ. Ι. Παπαδοπούλου.

Θεωρούμε ότι στην εισήγηση της επιτροπής παραβλέφθηκαν καθοριστικά στοιχεία για την αγορά της συγκεκριμένης καπναποθήκης, τα οποία είναι:

α)         το κόστος ανακατασκευής της συγκεκριμένης καπναποθήκης εκτιμάται χωρίς καμία τεκμηρίωση σε 700€/τμ, χωρίς να αναζητείται πρόσθετη πληροφόρηση από παρόμοιες ανακατασκευές, ούτε καν η γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου

β)         το κόστος αγοράς κοντινής καπναποθήκης, που βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση και σε χρονική περίοδο (έτος 2006) απείρως καλύτερη για την κτηματαγορά, ανέρχεται σε 100€/τμ, ενώ το κόστος της προτεινόμενης για αγορά καπναποθήκης ανέρχεται ανεξήγητα σε περισσότερο από 300€/τμ

γ)         απουσιάζει η αιτιολόγηση της μοναδικότητας του κτιρίου για το σκοπό που θα αγοραστεί σε συνδυασμό με την μη τήρηση καμίας διαδικασίας προηγούμενης έρευνας της τοπικής αγοράς, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία της 122/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απουσία της παραπάνω τεκμηρίωσης δεν διασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο το δημόσιο συμφέρον και μπορεί να οδηγήσει, όσους υπερψηφίσουν την απόφαση αυτή, σε περιπέτειες με ενδεχόμενο καταλογισμό της πιθανής οικονομικής ζημίας του Δήμου.

Μετά από όλα τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη το 4758/4-12-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 16-1-2015, μας δίνονται τα χρονικά περιθώρια για να εξεταστούν καλύτερα από την επιτροπή όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Συμπληρωματικά, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, προτείνουμε να συμμετέχει στην επιτροπή και η προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννας Παπαδοπούλου.


2) Αποχώρηση από την διαπαραταξιακή της Ονειρούπολης

Η Αυτοδιοίκηση Πολιτών αποφάσισε να συμμετάσχει στην διαπαραταξιακή επιτροπή για τη διοργάνωση της Ονειρούπολης θεωρώντας πως η εκ του μακρώθεν και εκ του ασφαλούς κριτική δεν συνάδει με τις αρχές μας, αν και καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό της Ονειρούπολης στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή ακριβώς διαφωνήσαμε με το να δώσουμε λευκή επιταγή για τη διαχείριση των 430.000 ευρώ (ο προταθείς προϋπολογισμός της διοργάνωσης) χωρίς ανάλυση των επιμέρους δαπανών.

Διαπιστώσαμε ότι οι αρμοδιότητες της διαπαραταξιακής περιορίστηκαν κυρίως σε δευτερεύοντα ζητήματα και η συμμετοχή μας ήταν απολύτως διακοσμητική. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως το πρόγραμμα της διοργάνωσης ούτε καν μας ανακοινώθηκε (το πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ) ενώ η κατανομή των δαπανών έγινε με προχειρότητα και μας ανακοινώθηκε επίσης προφορικά. Για τη μια και μόνη ουσιαστική διαδικασία που κατατέθηκε προς συζήτηση (τη διανομή των εμπορικών οικίσκων στους ενδιαφερόμενους), δεν διαπραγματευτήκαμε ούτε τη νομιμότητα, ούτε την ισονομία ούτε και τη διαφάνεια.

Σημαντικά ζητήματα όπως η διαδικασία επιλογής των αναδόχων, το κόστος των επί μέρους δαπανών κλπ ουδέποτε συζητήθηκαν στη διαπαραταξιακή.

Για αυτό το λόγο δηλώνουμε πως δε θα συμμετέχουμε πλέον στη διαπαραταξιακή επιτροπή για την Ονειρούπολη καθώς το μόνο που δεν επιθυμούμε είναι να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας μια διαδικασία στην οποία δεν πληρούνται οι όροι, που και η νομιμότητα αλλά και οι αρχές μας, μας επιβάλλουν.


3) Ψήφισμα για τον χρυσό

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 10/12/2014 τέθηκε από την παράταξη μας το θέμα της εκμετάλλευσης του χρυσού και κατατέθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

Καμία πράξη δεν είναι αποδεκτή ή απαράδεκτη από μόνη της. Τα πάντα εξαρτώνται από τις συνθήκες και το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Αυτό που μέχρι χθες ήταν αδιανόητο, σήμερα για κάποιους φαίνεται αυτονόητο. Μετά τις Σκουριές, τη Ροδόπη και τις Σέρρες• ήρθε η σειρά της Δράμας. Το παράδειγμα της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές είναι γνωστό. Ως μεμονωμένα άτομα αλλά και ως παράταξη υποστηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής να σώσουν τον τόπο τους από την «ανάπτυξη». Πιστεύουμε ότι ο εφησυχασμός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Προτείνουμε την έκδοση ψηφίσματος από το δημοτικό συμβούλιο ώστε να διατρανώσουμε τη θέλησή μας για την διάσωση του τόπου μας από την τριτοκοσμικού τύπου «ανάπτυξη» που ευαγγελίζονται.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κατά της εξόρυξης χρυσού στη Δράμα

Οι επιλογές μας ως τοπική κοινωνία βασίζονται στους κατεξοχήν πλουτοπαραγωγικούς τομείς για την οικονομία μας που είναι ο πρωτογενής τομέας, και η αύξηση της προστιθεμένης άξιας των αγροτικών προϊόντων με τη μεταποίηση, τυποποίηση αλλά και στις προσπάθειες που γίνονται στον τουρισμό. Κύριος στόχος είναι να καταστεί η γεωργία μας ανταγωνιστική, σεβόμενη το περιβάλλον, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της.

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ο υποβιβασμός της στάθμης των υπόγειων υδάτων, η χρησιμοποίηση δηλητηριωδών διαλυμάτων κυανίου για την εξόρυξη, η δημιουργία πελώριων λεκανών τελμάτων που πολλές φορές καταρρέουν, οδηγούν με σιγουριά στην μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή μιας τεράστιας περιοχής του τόπου μας. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της Δράμας δεν περνάει μέσα από την καταστροφή της και γι αυτό είμαστε αντίθετοι όχι μόνο στην εξόρυξη χρυσού αλλά και στη διενέργεια ερευνών για τον εντοπισμό χρυσού, ασημιού και σπάνιων γαιών.

Υποχρέωση και δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αποτροπή της απόλυτης καταστροφής του περιβάλλοντος, της προσβολής της υγείας και της ίδιας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Δράμας.


Το Γραφείο τύπου