16 Οκτ 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων (3 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 13 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), για την κάλυψη εποχικών ή...


...παροδικών αναγκών των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, της Περίφ/κής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης για τα Ταχυδρομικά της Καταστήματα, που εδρεύουν στους Νομούς Δράμας. Καβάλας. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα παρακάτω Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα:

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 66101 -ΔΡΑΜΑ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Πανανιωτίδη Πανανιώτη"

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Καβάλας, Μ. Χρυσοστόμου 8, Τ.Κ. 65001 - ΚΑΒΑΛΑ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη "Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Νίκου Χαρίτου".

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Ξάνθης, Μιλτ. Γεωργίου 18, Τ.Κ. 67101 - ΞΑΝΘΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Νίκου Μαλάκη".

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4 Τ.Κ. 69101 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη "Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Παπαδόπουλου Πανανιώτη".

• Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Νικ. Φωκά 1 - Δ. Καραολή, Τ.Κ. 68101 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Στο φάκελο οι υποψήφιοι να αναγράφουν οπωσδήποτε την ένδειξη "Για την ανακοίνωση ΣΟΧ 16/2013. υπόψη κυρίου Αθανάσιου Δεμίρη".

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται υε βάση την ηυερουηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση, του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παραπάνω αναφερόμενα Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα, καθώς και στα Ταχυδρομικά Καταστήματα του πίνακα Α', στα οποία προκηρύσσονται οι θέσεκ. προκειμένου να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων έντυπο ΑΣΕΠ. ΣΟΧ.3 και να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στα Καταστήματα της υπηρεσίας μας που αναφέρονται στον πίνακα Α' και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στις παραπάνω αναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ που έχουν ορισθεί ως Υπηρεσίες χορήγησης εντύπων και παροχής πληροφοριών- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:

Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 23/10