27 Αυγ 2013

Θέση εργασίας για Νοσηλευτή στη Δράμα


Προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του,


ανακοινώνει ότι θα προσλάβει

(1) ∆Ε Νοσηλευτών

ο Πρόεδρος του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 8/2013 του ∆.Σ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου (∆/νση: ∆ιοικητήριο, τηλ: 2523350183) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.