9 Απρ 2014

Ο Δήμος Δράμας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων»

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη κοινωνία. Μετά από συνεχείς πρωτοβουλίες του Δήμου Δράμας και συλλογική προσπάθεια, η πόλη µας αρχίζει να αλλάζει συνήθειες ετών  και αυτό οφείλεται στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι συμπολίτες μας.

   
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει ο Δήμος Δράμας, για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της υιοθέτησης σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων διοργανώνει τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ.  στη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου, ημερίδα με θέμα τη «Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων».

Σκοπός της ημερίδας είναι η γνωστοποίηση των ενεργειών που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος μας στο αμέσως προσεχές διάστημα προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους κατοίκους της πόλης,  καθώς επίσης και η ενημέρωση για το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.

   
Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων» που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ.


Πρόγραμμα Ημερίδας
10.30             Προσέλευση – Εγγραφές
11.00-11.15   Χαιρετισµός ∆ηµάρχου ∆ράµας κ. Κ. Χαρακίδη
11.15-11.30   Χαιρετισµός Προσκεκληµένων
11.15-11.30   Παρουσίαση της πράξης «∆ράσεις ενηµέρωσης και
                      ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριµµάτων»
                       κ. Κ. Ιωσηφίδου, Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού, και Οργάνωσης
11.30-12.15   «Περιφερειακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
                       Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Κ. Χαρακίδης ∆ήµαρχος ∆ράµας και  Πρόεδρος της ∆ΙΑΜΑΘ
12.15-13.00 «Εθνικά Σχέδια Πρόληψης Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων».
                      κ. Β. Λιόγκας Συνεργάτης Υπουργού ΠΕΚΑ, Μηχανολόγος Μηχανικός
13.00-13.30       Κλείσιµο - Συζήτηση
13.30-14.00      Coffee Break- Light Buffet


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ