17 Μαΐ 2013

20 προσλήψεις στο Δήμο Δοξάτου


Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ. 48/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων,


προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
  • ΥΕ  Εργάτες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης 8
  • ΥΕ Εργάτες Πρασίνου 6
  • ΥΕ Εργάτες Νεκροταφείων 6

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και τους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ.164/2004.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η διάρκεια της απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο μηνών στον Δήμο Δοξάτου δεν υπερβαίνει του δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Δοξάτου (Δ/νση: Κων/νου Καραμανλή 37 Τ.Κ.66300 Δοξάτο Δράμας, τηλ: 2521352112) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ωραιόπουλος Ηλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δοξάτου.