10 Σεπ 2013

114 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο της ΕΒΖ στην Ορεστιάδα

Το Εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας, με ανακοίνωση του γνωστοποιεί την πρόσληψη µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 114 ατόμων.


Όσοι προσληφθούν, θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες του εργοστασίου.

Τα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο (δες την προκήρυξη). Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο. Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα προσωπικού υπόψη Ζήση Δόβρη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25520-41828).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013.