29 Ιουλ 2012

Επιλογή Υποψηφίων για φοίτηση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκήρυξε τις θέσεις φοίτησης σε δύο προγράμματα επιμόρφωσης: το Παιδαγωγικό και της Συμβουλευτικής.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα πραγματοποιηθεί στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Σάπες Ροδόπης και Ρόδο.

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή  τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 3027/02  και την  αριθμ. 82/13-7-2012 (Θέμα 1.1) Πράξη της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα πρέπει μέχρι και 03-08-2012 να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά  ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών ταχυδρομείων (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ), αποκλειστικά στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην  Αθήνα (Ν. Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους στο Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3027/02 και την  αριθμ. 84/24-7-2012 Πράξη της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, θα πρέπει μέχρι και 24-08-2012 να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών ταχυδρομείων (με την ένδειξη Επιλογή υποψηφίων ΠΕΣΥΠ),  αποκλειστικά στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην  Αθήνα (Ν.Ηράκλειο Αττικής, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη», Τ.Κ 14121).

Η παρούσα Ανακοίνωση - Προκήρυξη, η οποία συνοδεύεται από τον Πίνακα με τον αριθμό των εισακτέων ανά πόλη και ειδικότητα / κατηγορία, τον Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων  του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ και του ΠΕΣΥΠ., τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης, διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη διεύθυνση: www.aspete.gr

Πηγή: www.aspete.gr